Provozní řád

Provozní řád městské sportovní haly Ivančice

Schváleno radou města usnesením č. RM/2019/24/580 dne 31. 7. 2019 – účinnost od 1. 8. 2019.

Článek 1

Závazný předpis Města a podmínky užívání sportovní haly

Město Ivančice je vlastníkem budovy Městské sportovní haly – adresa Rybářská č. e. 1202, Ivančice (dále jen MSH). Pro její účelné využívání vydává Město Ivančice tento závazný předpis: „Provozní řád MSH„.

Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců MSH, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců s výkonem práce v MSH) či zákazu vstupu (u ostatních osob).

Vstup do MSH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

Článek 2

Specifikace sportovní haly

Sportovní hala je určena pro sportovní a zájmovou činnost veřejnosti a dalších subjektů, jako jsou sportovní kluby, zájmové organizace, školy. Prostor MSH tvoří: vestibul, kancelář, šatny se sprchami, hrací plocha – tělocvična, hrací plocha – herna na stolní tenis, místnost č. 7, tribuna, sklady, provozní technické a sociální prostory, posilovna. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce MSH. V MSH je zabudován kamerový systém se záznamem.

Článek 3

Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní haly

Časové využívání prostor MSH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání MSH se předkládají průběžně. Operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u správce MSH. Požadavky na dlouhodobé užívání prostor MSH se uplatňují výhradně u správce MSH.

Smluvní dlouhodobí uživatelé MSH se prokazují dohodnutým způsobem.

Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení u správce nebo zaměstnanců MSH.

Do MSH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.

Do prostor MSH je zákaz vstupu s jízdními koly. Stojany pro kola jsou k dispozici před hlavním vchodem.

Uživatel je ve všech prostorách MSH povinen udržovat pořádek a čistotu.

Uživatel MSH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.

Uživatel nese odpovědnost za škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou majetku všech osob, které jsou v prostorách MSH přítomny v souvislosti s činností uživatele a dále za škody na zdraví a životě těchto osob.

Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení MSH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.

S technickým vybavením (osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele MSH.

Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.

Tribuny slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.

Na šatnách, chodbách a tribunách je zákaz provádět sportovní aktivity.

Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň na tribunách, hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého úklidu.

Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou odpovědnost osoby, kterým byly písemně nebo smluvně tyto prostory přiděleny.

Klíče od těchto prostor jsou uloženy v kanceláři správce MSH.

Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od MSH jsou oproti podpisu konkrétních odpovědných osob evidovány u správce MSH. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou odpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů.

Provozovatel MSH si vyhrazuje právo při konání turnajů rozdělit viditelným a zřetelným způsobem tribunu na divácké a hráčské sektory.

Rozvrh MSH je umístěn na internetových stránkách města Ivančice. Provozovatel MSH si vyhrazuje právo tuto dobu kdykoliv změnit.

Článek 4

Dodržování předpisů, správa sportovní haly

Vlastníka MSH zastupuje správce, který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání MSH včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto uvedených podmínek, předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 5

Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly, bezpečnost

Veřejnosti je přístup do MSH umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy, turnaje apod./. Doba konání a další podmínky přístupu budou vždy v předstihu vyvěšeny na webových stránkách.

Pro zajištění bezpečnosti v MSH její správce omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita MSH – zejména tribuny pro diváky.

Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do MSH pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání (dále jen „sportovní akce“).

Na sportovní plochu MSH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly či zaměstnanců MSH.

Na plochu je umožněn vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení je zcela odpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, zaměstnanci MSH, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu MSH nebo ji ihned z užívání MSH vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.

Vstup na plochu MSH je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním /sportovním/ úboruneohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu MSH /např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod./.

Za sportovní činnost na ploše je plně odpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel – jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část MSH je z užívání vyloučena.

Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

V prostoru před MSH jsou vyhrazená parkoviště pro osobní vozy.

V případě úrazu nebo jiné obdobné situace je možno využít telefonu správce haly. Důležitá telefonní čísla jsou vyvěšena na nástěnce u vstupu do tělocvičny a v kanceláři správce.

Lékárnička je umístěna v kanceláři správce.

Článek 6

Zákazy a nařízení

Na hrací plochu MSH je zakázáno nositjídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor /střídačky/ v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení MSH. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce MSH nebo zaměstnanci MSH. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.

V celé hale platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako zákaz vnášet do MSH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.

Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístrojiči používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanoveníje správce haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení MSH, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad Městského úřadu Ivančice (dále jen MěÚ). V případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko MěÚ.

V šatnách MSH se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel odpovědnost. Každému družstvu, kterému je přidělena šatna, jsou zapůjčeny klíče na její uzamčení.

Bez souhlasu správce nebo zaměstnanců v MSH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou přísně zakázány a přísluší pouze pověřeným osobám.

Do prostorů šaten a hrací plochy platí zákaz vstupu s nápoji v kelímku zakoupené v automatech.

Ve všech prostorách MSH se vkládají do odpadkových košů plastové láhve prázdné a sešlapané.

Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení MSH je třeba ihned ohlásit a zapsat do Provozní knihy MSH v kanceláři správce.

Po hrací ploše platí zákaz posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet.

Článek 7

Tréninky, cvičení, výuka

Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15-30 minut před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem, veřejnosti při konání sportovní akce pak vchodem pro diváky.

Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen odpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod. Tyto osoby svým podpisem potvrdí správnost časových údajů přítomnosti v Provozní knize haly /podklad pro účetnictví/.

Osoba odpovědná za družstvo si vyzvedne u zaměstnanců v MSH klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost v kanceláři správce.

Tyto osoby při změnách sportů odpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, atd.). Po ukončení činnosti jsou odpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem či zaměstnancem v MSH dohodnuto předem jinak.

Bez souhlasu správce MSH nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.

Pokud odpovědné osoby nezruší trénink, cvičení nebo výuku u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle ceníku a to do 24 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu.

Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa MSH právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni předem a to na webových stránkách nebo přímo na jejich telefonní číslo nebo email. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit správě MSH možný kontakt /telefon, email/.

Článek 8

Soutěže, utkání, turnaje

Vstup do haly je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se správou MSH dohodnout vstup i odlišně. Vstup do haly a odchod je pro sportující umožněn pouze hlavním vchodem.

Klíče od šaten obdrží odpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce, v kanceláři správce MSH a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost v kanceláři správce. Zapůjčení je evidováno podpisem v kanceláři správce MSH v Provozní knize.

Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory MSH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu vč. zřetelného označení.

Před zahájením sportovní akce hlavní pořadatel sdělí v kanceláři správce MSH své jméno a příjmení, číslo OP a svým podpisem stvrdí pravdivost těchto údajů. Na vyžádání správce či zaměstnance v MSH je povinen prokázat svoji totožnost důvěryhodným osobním dokladem.

Za správné používání světelné signalizace (časomíry) plně odpovídá pořadatel sportovní akce.

Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u správy haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle ceníku a to do 24 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu.

Článek 9

Vyúčtování a úhrada

Správa haly eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel daných v tomto provozním řádu.

Správa haly je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých po městu Ivančice.

Stálým uživatelům MSH jsou platby za užívání MSH fakturovány měsíčně se 14 denní splatností, pokud se nedohodnou jinak. Ostatní uživatelé při opakovaných akcích platí v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ v kanceláři správce MSH a v dohodnutém termínu, nejpozději ale vždy do konce kalendářního měsíce pokud se nedohodnou jinak.

Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem před zahájením akce v kanceláři správce MSH, pokud není se správou MSH dohodnuto předem jinak. Více než 30 denní prodlení s placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání MSH. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

Článek 10

Všeobecná ustanovení

Za provoz MSH odpovídá správce MSH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.

Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele MSH.

Při užívání prostor MSH platí právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny.

Ceny užívání MSH jsou stanoveny ceníkem sazeb schváleným Radou města Ivančice.