Kamerový systém

Organizační směrnice č. 2/2019 pro provozování kamerového systému v městské sportovní hale

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Tato organizační směrnice o provozování kamerového systému se záznamem v městské sportovní hale (sportovní hala města Ivančice na ul. Rybářská č.e. 1202 v Ivančicích (dále „Směrnice“) se vydává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále „GDPR“); město Ivančice je dále označeno jako „organizace“.
 2. Směrnice slouží pro informování zaměstnanců organizace a třetích osob, které mohou být zaznamenány kamerovým systémem, o podmínkách a důvodech zpracování.
 3. Správcem kamerového systému je město Ivančice.

Článek 2 – Závaznost směrnice

 1. Tato Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace zařazené do Městského úřadu Ivančice a pro další osoby, které jsou k organizaci v jakémkoli pracovně právním vztahu (dále všichni označeni jednotně jako „zaměstnanec“).
 2. S obsahem Směrnice musí být seznámen každý, zejm. nově nastupující, zaměstnanec; za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí oddělení Bytová správa, sportovní hala odboru investic, správy majetku a právního Městského úřadu Ivančice (dále „pověřená osoba organizace“).

Článek 3 – Obecné podmínky a účel provozování kamerového systému

 1. Účelem instalace kamerového systému je ochrana majetku především před krádeží a vandalismem.
 2. Všechny osoby jsou před vstupem do monitorovaného prostoru o kamerovém systému informovány piktogramem s upozorněním.
 3. Za dodržování zásad ochrany osobních údajů z kamerového systému zodpovídá pověřená osoba organizace.
 4. Kontrolu dodržování ochrany osobních údajů z kamerového systému provádí pověřenec pro ochranu osobních údajů organizace zařazený do odboru vnitřních věcí Městského úřadu Ivančice.

Článek 4 – Základní popis kamerového systému

 1. Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém pořizující obrazový záznam ze sledovaných míst.
 2. Je tvořen jedním okruhem se soustavou pěti kamer a záznamovým zařízením.
 3. Kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům osob.
 4. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování zaměstnanců.
 5. Vstup do monitorovaného prostoru je označen tabulkou se sdělením povinných informací.

Článek 5 – Popis přijatých opatření v souladu s nařízením GDPR

 1. Organizace učinila vhodná opatření v souladu s nařízením GDPR, čl. 25. Záznamové zařízení je zabezpečeno proti přístupu neoprávněných osob, přístup má jedna pověřená osoba – vedoucí oddělení Bytová správa, sportovní hala odboru investic, správy majetku a právního Městského úřadu Ivančice.
 2. Správce provedl balanční test odůvodňující zákonnost a přiměřenost využití kamerového systému v používaném rozsahu.
 3. Pověřená osoba je odpovědná za správu kamerového systému a jako jediná má k záznamu přístup. Je pověřena vést dokumentaci (o přístupech, zásazích do kamerového systému, předání záznamu třetím osobám).
 4. Pověřená osoba je oprávněna přistoupit ke sledování pořízených kamerových záznamů jen v případě, že dojde k narušení ochrany majetku, života nebo zdraví osob.
 5. V případě údržby kamerového systému externí firmou bude tato činěna pod nepřetržitým dohledem pověřené osoby organizace a v souladu s vnitřními předpisy správce.
 6. V souladu s čl. 5 nařízení GDPR nedochází k nepřetržitému sledování živého přenosu či systematickému procházení pořízených záznamů.
 7. Záznam pořízený kamerovým systémem je uchováván po dobu 7 dní, pak je automaticky mazán.
 8. Jakýkoliv zásah ze strany pověřené osoby organizace včetně kopírování, pozměňování a mazání záznamů, je znemožněn.

Článek 6 – Informační povinnost dle čl. 14 GDPR

V souladu s nařízením GDPR správce poskytuje všem dotčeným subjektům osobních údajů (dále „žadatel“) informace o zpracování osobních údajů elektronickou i tištěnou formou.  Informace zahrnují:

 1. Totožnost správce, pověřence pro ochranu osobních údajů a pověřené osoby pro správu kamerového systému.
 2. Účel a právní základ zpracování.
 3. Technické zabezpečení kamerového systému.
 4. Dobu uchování a způsob mazání záznamu.
 5. Práva subjektu osobních údajů.
 6. Balanční test.

Žadatel uplatňuje svá práva u pověřence pro ochranu osobních údajů; pro ten účel je na webových stránkách města Ivančice i městské sportovní haly umístěn formulář pro uplatnění práv. Žadatel musí být bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 1 měsíce od podání žádosti, bezplatně informován o vyřízení jeho podání.

Článek 7 – Závěrečná ustanovení, účinnost

 1. Směrnice se vydává na dobu neurčitou. Je uložena na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice a zveřejněna na webových stránkách městské sportovní haly; stejnopis je k dispozici v kanceláři pověřené osoby organizace jakožto správce haly a u pověřence pro ochranu osobních údajů.  Směrnice je vydána na dobu neurčitou.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.11.2019.

 

Ivančice dne 15.10.2019

JUDr. Růžena Chládková, tajemnice Městského úřadu Ivančice